The Holy Spirit (Lk 12:12-12:12)

“The Holy Spirit

Will teach you

At that very hour

What you ought to say.”

 

τὸ γὰρ Ἅγιον Πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἃ δεῖ εἰπεῖ

 

Luke had Jesus explain why they should not worry.  The Holy Spirit (τὸ γὰρ Ἅγιον Πνεῦμα) would teach them (διδάξει ὑμᾶς) at that very hour (ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ) what they ought to say (ἃ δεῖ εἰπεῖ).  Equivalent passages to this can be found in Matthew, chapter 10:20, and Mark chapter 13:11.  Mark indicated that Jesus said that they were to say (τοῦτο λαλεῖτε) whatever would be given to them (ἀλλ’ ὃ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν) at that hour (ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ).  They would not be speaking (οὐ γὰρ ἐστε ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες), but the Holy Spirit would be speaking (ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον) for them.  Matthew indicated that Jesus said that it would be given to them (δοθήσεται γὰρ ὑμῖν) in that hour (ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ) what they should say (τί λαλήσητε).  They would not be speaking (οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστε οἱ λαλοῦντες), but the Spirit of their Father would be speaking through them (ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τοῦ Πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν).  In other words, the Holy Spirit, the Spirit of the Father, would speak for them and through them, so that they did not have to worry or prepare anything beforehand.  Luke had the Holy Spirit teaching them, while Mark and Matthew had the Holy Spirit speaking for them.  What do you know about the Holy Spirit?

Advertisements

The parents of Jesus appear (Lk 2:27-2:27)

“Guided

By the Spirit,

Simeon came

Into the temple.

The parents

Brought in

Their child Jesus,

To do for him

What was customary

Under the law.”

 

καὶ ἦλθεν ἐν τῷ Πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν· καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον Ἰησοῦν τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ,

 

Luke said that Simeon, guided by the Holy Spirit (ἐν τῷ Πνεύματι), went into the Jerusalem Temple (καὶ ἦλθεν…εἰς τὸ ἱερόν).  Then the parents of the child Jesus brought him into the Temple (καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον Ἰησοῦν τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς) for the customary actions under the Law (κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ).  Unfortunately, there were no ordinary customs for the children, since the purification ritual was for the mother.  It was rare for a mother to offer up her son to God.  Normally, the 2 birds were sufficient as an offering for the first-born male child.  Nevertheless, Simeon was there in the Temple when Mary, Joseph, and the child Jesus came into the Jerusalem Temple.

Third narrative

This third narrative centered around a variety of miracles and various comments to his disciples.  Jesus cured the leper before great crowds, but then told him to keep it a secret.  Then he cured the centurion’s paralyzed servant at Capernaum.  This Roman soldier understood the role of authority since he had faith.  Jesus chastised the failure of the sons of Abraham but healed the Roman centurion’s servant.

Jesus also cured other sick and possessed people, including Peter’s mother-in-law.  He thus fulfilled the prophecy of Isaiah.  He had some scribe followers, even though Jesus was homeless.  Was the death of a father enough to disrupt a disciple?  During a stormy boat ride, they woke up Jesus.  Thus, he responded by showing them his power by calming the storm.

Jesus cured the two possessed demoniacs who were calling out to him as the Son of God.  These demons wanted to be pigs, so that they died in the sea, jumping off a cliff.  However, the herdsmen in the city were upset so that the people asked Jesus to leave.

Jesus then went home and cured a paralytic.  Did Jesus blaspheme?  What was the difference between sin and sickness?  The people were amazed at his powers.  Jesus then called Matthew, the tax collector.  Jesus hung out with these tax collectors and sinners, so that the Pharisees complained.  Jesus responded by asking if well people needed doctors?  Then there was a citation from Hosea about mercy.

The Pharisees wanted to know why his disciples were not fasting, but the disciples of John the Baptist were.  Jesus explained that there would be no fasting while he, the bridegroom, was present.  You did not use old cloth to mend clothes or put new wine in old wineskins.

Then Jesus cured the woman with hemorrhages, because she was a woman of faith.  Then he cured the dead girl who was only sleeping.  He cured the two blind men because they were believers also.  He cured the mute person so that he could speak again.  The Pharisees questioned the power of Jesus.  However, Jesus had compassion for the sheep because there would be a need for many laborers at the harvest time.

Then Jesus began his apostolic talk to his disciples, in particular about the authority of the twelve disciples, with four major apostles.  Matthew then listed the twelve apostles that would be sent to the Jews and what their work was.  Jesus told them what to bring with them and where to stay.  He told them how to enter a house.  Those unhospitable towns who did not accept them would be punished.  These apostles should be like wise simple sheep.  When they would be persecuted, the Holy Spirit would speak through them.  They would be involved in family disputes and hated.  Both the teacher and his disciples would suffer, but they should not be afraid.  They should proclaim the message.  They were to worry about their souls, since they had more value than sparrows.  They should acknowledge Jesus whether in peace or with the sword.  Who was worthy of Jesus?  You had to pick up your cross and lose your life to find it.  Receive Jesus and be a prophet as the righteous disciple of Jesus.

The final commission (Mt 28:18-28:20)

“Jesus came to them.

He said to them.

‘All authority

In heaven and on earth

Has been given to me.

Go therefore!

Make disciples

Of all nations!

Baptize them

In the name of the Father

And of the Son

And of the Holy Spirit!

Teach them

To obey everything

That I have commanded you!

Remember!

I am with you always,

To the end of the age!”

 

καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.

πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,

διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.

 

This is unique to Matthew, as he had Jesus give his farewell speech on this unnamed mountain top in Galilee.  The risen Jesus came to his 11 disciples (καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς).  He told them (ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων) that all authority in heaven and on earth had been given to him (Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς).  Thus, he wanted them to go forth to make disciples in all the gentile countries (πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη), since this was no longer a mere Jewish message, but a wider message to the whole world.  He wanted them to baptize people (βαπτίζοντες αὐτοὺς) in the name of the Father (εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς) and of the Son (καὶ τοῦ Υἱοῦ), and of the Holy Spirit (καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος).  No longer was it good enough to have the baptism of John or baptism in the name of Jesus, it had to be trinitarian, Father, Son, and Holy Spirit.  They were to teach people to obey everything that he had commanded them (διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν), without setting any priorities.  He told them to remember that he would always be with them until the completion of all time (καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος), the end of the world.

 

The sin against the Holy Spirit (Mt 12:31-12:32)

“Therefore,

I tell you!

People will be forgiven

For every sin

And blasphemy.

But blasphemy

Against the Spirit

Will not be forgiven.

Whoever speaks a word

Against the Son of man

Will be forgiven.

But whoever speaks

Against the Holy Spirit

Will not be forgiven,

Either in this age

Or in the age to come.”

 

Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πᾶσα ἁμαρτία καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις, ἡ δὲ τοῦ Πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται.

καὶ ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ· ὃς δ’ ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου, οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι.

 

There are similar statements to this in Mark, chapter 3:28-30, and Luke, chapter 12:10.  It might be okay to disrespect the Son of Man, but it is quite another thing to speak against or blasphemy the Holy Spirit.  Blasphemy was profaning the name of God.  If you profaned the Holy Spirit you were hopeless.  Only God could forgive.  If you gave up on God and his Spirit, there was no hope of forgiveness.  The Son of Man was so human that you could be forgiven for speaking against the Son of Man, Jesus, but not the Holy Spirit.  Jesus told them with a solemn proclamation (Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν).  God would forgive all human sins and blasphemies (πᾶσα ἁμαρτία καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις).  However, he would not forgive the sin of blasphemy against the Spirit (ἡ δὲ τοῦ Πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται).  Humans could speak against the Son of Man (καὶ ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου) and be forgiven (ἀφεθήσεται αὐτῷ).  However, anyone who spoke against the Holy Spirit (ὃς δ’ ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου) would not be forgiven (οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ), either now or in the future (οὔτε ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι).

Holy Spirit will speak through you (Mt 10:19-10:20)

“When they hand you over,

Do not worry

About how you are to speak

Or what you are to say.

What you are to say

Will be given to you

At that time.

It is not you

Who speaks,

But the Spirit

Of your Father

Speaking through you.”

 

ὅταν δὲ παραδῶσιν ὑμᾶς, μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσητε· δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλήσητε·

οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστε οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τοῦ Πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν.

 

Equivalent passages to this can be found in Mark, chapter 13:11, and Luke, chapter 12:11.  Jesus told his disciples not to worry or be anxious (μὴ μεριμνήσητε), when they were handed over (ὅταν δὲ παραδῶσιν ὑμᾶς) to these courts or tribunals.  They should not worry about how or what they should say (πῶς ἢ τί λαλήσητε).  It will be given to them (δοθήσεται γὰρ ὑμῖν) in that hour at that time (ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ) what they should say (τί λαλήσητε).  They would not be speaking (οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστε οἱ λαλοῦντες), but the Spirit of their Father would be speaking through them (ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τοῦ Πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν).  In other words, the Holy Spirit, the Spirit of the Father, would speak for them and through them, so that they did not have to worry or prepare anything beforehand.

Pray to your heavenly Father (Mt 7:11-7:11)

“If you then,

Who are evil,

Know how

To give good gifts

To your children,

How much more

Will your Father,

Who is in heaven,

Give good things

To those

Who ask him!

 

εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν.

 

This saying of Jesus is exactly the same as in Luke, chapter 11:13, indicating a common Q source, except that Luke mentioned giving the Holy Spirit instead of giving good things.  Even the evil humans (εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες), know how to give good gifts to their children (οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν,).  How much more will your heavenly Father (πόσῳ μᾶλλον ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς) give you good things (δώσει ἀγαθὰ), if you were to ask for them (τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν).  Ask, and it will be granted.  Prayer to the heavenly Father is easy.