Title

The Gospel according to Mark

τὸ κατὰ Μᾶρκον εὐαγγέλιον,

What is a gospel?  Who is Mark?  The musical play “Godspell” that opened on Broadway in 1971, was based on the Old English ‘godspel.’  Like the Greek word εὐαγγέλιον, this Germanic based word gospel means good news or good tidings.  This term originally meant the Christian message itself.  However, in the second century, it came to be used for the books where this message was set out.  Thus, the gospels became known as the written accounts of the life, actions, and teachings of Jesus of Nazareth.  This Gospel of Mark is anonymous since there is no explicit mention of a named author within the text itself.  This title (Τὸ κατὰ Μᾶρκον εὐαγγέλιον), however was added some time in the second century, perhaps by Papias of Hierapolis (60–130 CE), an early bishop and apostolic father.  Traditionally, this work has been ascribed to John Mark, the companion of the apostle Peter, who may have transcribed the teachings of Simon Peter.  This John Mark was the son of a widow named Mary as indicated in Acts, chapter 12:12.  He also accompanied Paul and Barnabas on their missionary journeys, since he was also the cousin of Barnabas, as indicated in Colossians, chapter 4:10.  However, he  left Paul and Barnabas for some unknown reasons in Acts, chapter 13:13.  Today, most scholars agree that his anonymous Gospel of Mark was the first written gospel, probably written between 66–70 CE, during Emperor Nero’s persecution of the Christians in Rome or the Jewish revolt.  Thus, the authors of Matthew and Luke used Mark with a second document called the Q source.  This short Gospel of Mark was written for a gentile audience in a simple Greek style that is often called “street Greek.”  This Greek style is thus vivid and concrete showing a very active Jesus with less teaching or preaching.  Mark explained Jewish traditions and translated Aramaic terms for his Greek-speaking Christian audience who would not have understood them.  Some suggest Rome as the origin of this gospel since there are some Latin terms.  Others have suggested Antioch, the 3rd largest city in the Roman Empire.  This author may have been influenced by Greco-Roman writings, but all his references are from the Jewish Greek version of the Septuagint Bible or the Old Testament.

 

 

 

 

Advertisements

Your house is desolate (Mt 23:38-23:39)

“See!

Your house

Is left to you

Desolate!

I tell you!

You will not see me again,

Until you say.

‘Blessed is the One

Who comes

In the name

Of the Lord!’”

 

ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν.

λέγω γὰρ ὑμῖν, οὐ μή με ἴδητε ἀπ’ ἄρτι ἕως ἂν εἴπητε Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

 

Both Luke, chapter 13:35, and Matthew have this desolation of Jerusalem, almost word for word the same, so that this may be a Q source.  Jesus said that their house of worship would be left desolate at its destruction (ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν), because Yahweh God would abandon the Temple of Jerusalem.  In a solemn pronouncement (λέγω γὰρ ὑμῖν), they would not see him again (οὐ μή με ἴδητε ἀπ’ ἄρτι), until they would say the Hallel Psalm 118:26 about blessed is the One who comes in the name of the Lord (ἕως ἂν εἴπητε Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου).  This was a warning against the powerless Temple of Jerusalem, perhaps indicating that Temple had already been destroyed.

O Jerusalem (Mt 23:37-23:37)

“O Jerusalem!

O Jerusalem!

The city

That kills the prophets!

They stone those

Who are sent to it!

How often

Have I desired

To gather

Your children together,

As a hen gathers

Her brood

Under her wings,

But you were not willing!”

 

Ἰερουσαλὴμ Ἰερουσαλήμ, ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν, ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου, ὃν τρόπον ὄρνις ἐπισυνάγει τὰ νοσσία αὐτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε.

 

Both Luke, chapter 13:34, and Matthew here have this lament about Jerusalem, word for word the same, so that this may be a Q source.  Jesus addressed Jerusalem (Ἰερουσαλὴμ Ἰερουσαλήμ), saying that it was the city that killed the prophets (ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας).  They stoned those prophets who were sent to it (καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν).  God, the Father, or Jesus had often desired to gather her children together (ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου), just like a hen gathers her brood of little chicks under her wings (ὃν τρόπον ὄρνις ἐπισυνάγει τὰ νοσσία αὐτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας).  However, Jerusalem was not willing to do so (καὶ οὐκ ἠθελήσατε).  This idea of a mother hen gathering her chicks under her wings can be found in Psalm 17:8 that spoke about hiding in the shadow of her wings and Psalm 91:4 that once again spoke about being covered with wings.  The exact incidents of the city of Jerusalem killing prophets are not clear.

The parable of the yeast (Mt 13:33-13:33)

“He told them another parable.

‘The kingdom of heaven is

Like yeast

That a woman took.

She mixed in

Three measures of flour,

Until all of it was leavened.’”

 

Ἄλλην παραβολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ζύμῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία, ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον.

 

This parable about the yeast in bread can be found in in Luke, chapter 13:20, indicating a Q source.  Once again, the emphasis of this parable is growth from a small piece of flour to a large leavened loaf of bread because of the yeast.  Jesus, via Matthew, told them another short parable (Ἄλλην παραβολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς).  The kingdom of heaven is like yeast (Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ζύμῃ).  A woman mixed in three measures of flour (ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία,) so that the bread was all leavened (ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον).  The kingdom of heaven will be like this leavened bread, always expanding.

They are the blessed ones (Mt 13:16-13:17)

“But blessed are your eyes!

They see!

Blessed are your ears!

They hear!

Truly I say to you!

Many prophets

And righteous people

Longed to see

What you see.

But they did not see it.

They longed to hear

What you hear.

But they did not hear it.”

 

ὑμῶν δὲ μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ ὅτι βλέπουσιν, καὶ τὰ ὦτα ὑμῶν ὅτι ἀκούουσιν.

ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε καὶ οὐκ εἶδαν, καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν.

 

This saying about the blessed ones can also be found almost word for word in Luke, chapter 10:23-24, indicating a Q source.  Jesus’ disciples have heard and seen what other prophets and righteous ones had wanted to see and hear, but never did.  His disciples were the blessed or happy ones (ὑμῶν δὲ μακάριοι).  Blessed are their eyes because they see (οἱ ὀφθαλμοὶ ὅτι βλέπουσιν)!  Blessed are their ears because they hear (καὶ τὰ ὦτα ὑμῶν ὅτι ἀκούουσιν)!  Jesus issued a solemn declaration (ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν).  Many prophets and righteous people had set their hearts on or longed for (ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν) what they had seen (ἰδεῖν ἃ βλέπετε) and heard (καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε), but they never saw them (καὶ οὐκ εἶδαν) or heard them (καὶ οὐκ ἤκουσαν) like they have.  The disciples of Jesus should realize how fortunate they are to be with Jesus.  Many people were less fortunate than them.

The return of the evil spirits (Mt 12:44-12:45)

“Then this unclean spirit says.

‘I will return

To my house,

From which I came.’

When he comes,

This spirit finds it empty.

It is swept.

It is put in order.

Then the unclean spirit goes

And brings along

Seven other spirits

More evil than itself.

They enter there.

They live there.

The last state of that person

Is worse than the first.

Thus,

It will it be also

With this evil generation.”

 

τότε λέγει Εἰς τὸν οἶκόν μου ἐπιστρέψω ὅθεν ἐξῆλθον· καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σχολάζοντα καὶ σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον.

τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει μεθ’ ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ· καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. οὕτως ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ πονηρᾷ.

 

This saying about the returning unclean spirit can also be found word for word in Luke, chapter 11:25-26, indicating a Q source.  This implies a failed exorcism or a failed healing, so that the evil unclean spirit would return with more evil spirits.  Thus, the final state of that person would be worse than it was in the beginning.  This unclean spirit said to itself that it would return to its house or the place or person that it had come from (τότε λέγει Εἰς τὸν οἶκόν μου ἐπιστρέψω ὅθεν ἐξῆλθον).  Nothing had been put in its place, because this unclean spirit found it empty or unoccupied (καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σχολάζοντα), swept clean (καὶ σεσαρωμένον) and in order, newly decorated (καὶ κεκοσμημένον).  Thus, the unclean spirit went and brought 7 more evil spirits (τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει μεθ’ ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ).  All these evil spirits entered and lived there (καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ·).  Finally, the last state of that person would be worse than the original situation (καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων).  Thus, it would be the same for this evil generation (οὕτως ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ πονηρᾷ).  Jesus had just called this generation evil in chapter 12:19.

The unclean spirit (Mt 12:43-12:43)

“When the unclean spirit

Has gone out of a person,

It wanders

Through waterless regions,

Looking for a resting place,

But it finds none.”

 

Ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι’ ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ οὐχ εὑρίσκει.

 

This saying about the unclean spirit can be found word for word in Luke, chapter 11:24, indicating a Q source.  This unclean spirit left a person or a man (Ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου), after an exorcism or healing of a person.  This evil spirit usually wandered in a waterless dry areas or desert (διέρχεται δι’ ἀνύδρων τόπων), which would be the favorite places for evil spirits.  However, it would not be able to find (καὶ οὐχ εὑρίσκει) any resting place that it was looking for (ζητοῦν ἀνάπαυσιν).