Five minas (Lk 19:18-19:18)

“Then the second slave

Came in.

He said.

‘Lord!

Your mina

Has made five minas.’”

 

καὶ ἦλθεν ὁ δεύτερος λέγων Ἡ μνᾶ σου, κύριε, ἐποίησεν πέντε μνᾶς.

 

Luke indicated that the second slave came in (καὶ ἦλθεν ὁ δεύτερος) and told this nobleman, his lord (λέγων Ἡ μνᾶ σου, κύριε), that he had bargained his one mina into 5 minas (ἐποίησεν πέντε μνᾶς).  This second slave had made 5 times more than what he had originally had.  There is something similar in Matthew, chapter 25:22, perhaps indicating a Q source.  However, in Matthew, the slave only doubled his investment.  Jesus said that the one who had received the 2 talents (προσελθὼν καὶ ὁ τὰ δύο τάλαντα) came forward.  He explained to his lord and master (εἶπεν Κύριε) that he had given him 2 talents (δύο τάλαντά μοι παρέδωκας), but now he had made, acquired, or gained 2 more talents (ἴδε ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρδησα).  He had doubled his talents as a wise trader.  Are you wise with your money?

Jesus was silent (Mk 14:61-14:61)

“But Jesus

Was silent.

He did not answer.

Again,

The high priest

Asked him.

‘Are you

The Messiah Christ?

Are you

The Son of the Blessed One?’”

 

ὁ δὲ ἐσιώπα καὶ οὐκ ἀπεκρίνατο οὐδέν. πάλιν ὁ ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτὸν καὶ λέγει αὐτῷ Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Εὐλογητοῦ;

 

This is almost word for word in Matthew, chapter 26:63.  In Luke, chapter 22:66-70, there was something similar.  However, there was nothing like this in John, chapter 18:19, where there was a discussion of the high priest with Jesus, but more about his teachings.  Mark said that Jesus was originally silent (ὁ δὲ ἐσιώπα).  He did not answer the high priest (καὶ οὐκ ἀπεκρίνατο οὐδέν).  Then the high priest again asked Jesus directly (πάλιν ὁ ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτὸν).  Was he the Messiah Christ (καὶ λέγει αὐτῷ Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς)?  Was he the Son of the Blessed One (ὁ Υἱὸς τοῦ Εὐλογητοῦ)?  Matthew had said that the high priest Caiaphas was going to put him under oath according to the living God.  Jesus was to tell everyone there whether he was the Christ, the Messiah, the Son of God.  Luke indicated that they asked Jesus whether he was the Messiah Christ or the Son of God.  Thus, this was a clear question about the divine claims of Jesus, particularly his messianic Christ role and his relationship to God the Father.

Jesus goes to Tyre (Mk 7:24-7:24)

“From there,

Jesus set out.

He went away

To the region

Of Tyre.

He entered a house.

He did not want anybody

To know

That he was there.

Yet he could not

Escape notice.”

 

Ἐκεῖθεν δὲ ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ ὅρια Τύρου. Καὶ εἰσελθὼν εἰς οἰκίαν οὐδένα ἤθελεν γνῶναι, καὶ οὐκ ἠδυνάσθη λαθεῖν·

 

Matthew, chapter 15:21, has something similar, but also mentioned Sidon, while only some ancient orthodox texts added Sidon here.  Mark said that Jesus left the area (Ἐκεῖθεν δὲ ἀναστὰς) around the Sea of Galilee.  He went to the district or region of Tyre (ἀπῆλθεν εἰς τὰ ὅρια Τύρου).  Tyre was a Phoenician coastal island city that still exists in southern Lebanon.  Known for its maritime trade and purple dye, it was actually originally in the Israelite territory of Asher.  The Mediterranean ports at both Sidon and Tyre. were commercial trading partners.  Tyre was a great ancient city with many merchant princes, while Sidon was also a maritime Phoenician city about 25 miles north of Tyre, mostly known for its fishing and trade.  Sidon was also the name of the grandson of Noah, and thus older than Tyre.  Traditionally, Isaiah, chapter 23, and the other prophets were against these two wealthy coastal towns.  It is not clear why Jesus went to this coastal region, except that the Pharisees were not there.  Mark has this unique sentence that Jesus entered a house (Καὶ εἰσελθὼν εἰς οἰκίαν) because he did not want anybody to know that he was there (οὐδένα ἤθελεν γνῶναι,).  However, he could not escape notice (καὶ οὐκ ἠδυνάσθη λαθεῖν).

Jesus cures the young girl (Mk 5:41-5:43)

“Jesus took her

By the hand.

He said to her.

‘Talitha cum!’

Which means,

‘Little girl!

Get up!’

Immediately,

The girl got up.

She began to walk.

She was twelve years of age.

At this,

They were overcome

With amazement.”

 

καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς τοῦ παιδίου λέγει αὐτῇ Ταλιθὰ κούμ, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Τὸ κοράσιον, σοὶ λέγω, ἔγειρε.

καὶ εὐθὺς ἀνέστη τὸ κοράσιον καὶ περιεπάτει· ἦν γὰρ ἐτῶν δώδεκα. καὶ ἐξέστησαν εὐθὺς ἐκστάσει μεγάλῃ.

 

This curing of the girl is similar to what can be found in Matthew, chapter 9:25, and Luke, chapter 8:54-55.  However, only Mark went into more detail by using Aramaic words to cure her.  Mark said that Jesus took her by the hand (καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς τοῦ παιδίου).  He then said to her (λέγει αὐτῇ), “Talitha cum (Ταλιθὰ κούμ)!” that translated means (ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον) “Little girl (Τὸ κοράσιον)! Get up or arise (σοὶ λέγω, ἔγειρε)!”  Immediately (καὶ εὐθὺς), the girl arose or got up (ἀνέστη τὸ κοράσιον).  She began to walk (καὶ περιεπάτει).  She was 12 years old (ἦν γὰρ ἐτῶν δώδεκα), the same number of years that the lady suffered from the blood flow.  At this, the crowds were immediately overcome with great amazement (καὶ ἐξέστησαν εὐθὺς ἐκστάσει μεγάλῃ).  This is somewhat like the prophet Elijah who brought a child back to life in 1 Kings, chapter 17:17-24.  The use and explanation of Aramaic may indicate an oral source for this story that may have been told originally in Aramaic.  Mark felt compelled to explain this to his Greek non-Aramaic audience.

Title

The Gospel according to Mark

τὸ κατὰ Μᾶρκον εὐαγγέλιον,

What is a gospel?  Who is Mark?  The musical play “Godspell” that opened on Broadway in 1971, was based on the Old English ‘godspel.’  Like the Greek word εὐαγγέλιον, this Germanic based word gospel means good news or good tidings.  This term originally meant the Christian message itself.  However, in the second century, it came to be used for the books where this message was set out.  Thus, the gospels became known as the written accounts of the life, actions, and teachings of Jesus of Nazareth.  This Gospel of Mark is anonymous since there is no explicit mention of a named author within the text itself.  This title (Τὸ κατὰ Μᾶρκον εὐαγγέλιον), however was added some time in the second century, perhaps by Papias of Hierapolis (60–130 CE), an early bishop and apostolic father.  Traditionally, this work has been ascribed to John Mark, the companion of the apostle Peter, who may have transcribed the teachings of Simon Peter.  This John Mark was the son of a widow named Mary as indicated in Acts, chapter 12:12.  He also accompanied Paul and Barnabas on their missionary journeys, since he was also the cousin of Barnabas, as indicated in Colossians, chapter 4:10.  However, he  left Paul and Barnabas for some unknown reasons in Acts, chapter 13:13.  Today, most scholars agree that his anonymous Gospel of Mark was the first written gospel, probably written between 66–70 CE, during Emperor Nero’s persecution of the Christians in Rome or the Jewish revolt.  Thus, the authors of Matthew and Luke used Mark with a second document called the Q source.  This short Gospel of Mark was written for a gentile audience in a simple Greek style that is often called “street Greek.”  This Greek style is thus vivid and concrete showing a very active Jesus with less teaching or preaching.  Mark explained Jewish traditions and translated Aramaic terms for his Greek-speaking Christian audience who would not have understood them.  Some suggest Rome as the origin of this gospel since there are some Latin terms.  Others have suggested Antioch, the 3rd largest city in the Roman Empire.  This author may have been influenced by Greco-Roman writings, but all his references are from the Jewish Greek version of the Septuagint Bible or the Old Testament.

 

 

 

 

Jesus responds (Mt 26:63-26:64)

“But Jesus was silent.

Then the high priest

Said to him.

‘I put you under oath

Before the living God!

Tell us!

If you are the Christ,

The Messiah,

The Son of God?’

Jesus said to him.

‘You have said so.

But I tell you!

From now on

You will see

The Son of Man

Seated at the right hand

Of Power.

He will be coming

On the clouds of heaven.’”

 

ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα. καὶ ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ Ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος ἵνα ἡμῖν εἴπῃς εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ.

λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Σὺ εἶπας· πλὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ’ ἄρτι ὄψεσθε τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ.

 

This is almost word for word in Mark, chapter 14:61-62.  In Luke, chapter 22:67-69, there is something similar, but there is nothing like this in John, chapter 18.  Matthew said that Jesus was originally silent (ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα).  Then the high priest Caiaphas said to Jesus (καὶ ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ) that he was going to put him under oath according to the living God (Ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος).  Caiaphas told Jesus to tell everyone there (ἵνα ἡμῖν εἴπῃς) whether he was the Christ, the Messiah, the Son of God (εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ).  This was a strongly worded theological statement.  Then Jesus replied to Caiaphas, the high priest (λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς), that he had said so (Σὺ εἶπας).  Then Jesus gave him a warning with a solemn pronouncement (πλὴν λέγω ὑμῖν).  He told him that from now on (ἀπ’ ἄρτι), he would see the Son of Man seated at the right hand of the Power, Yahweh, or God, the Father (ὄψεσθε τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως), coming on the clouds of heaven (καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ).  Jesus gave a strong theological response that the end times were near when the Son of Man would appear on a cloud.

The slave with two talents (Mt 25:22-25:22)

“The slave with two talents

Also came forward.

He said.

‘Master!

You handed over

To me

Two talents.

See!

I have made

Two more talents.’”

 

προσελθὼν καὶ ὁ τὰ δύο τάλαντα εἶπεν Κύριε, δύο τάλαντά μοι παρέδωκας· ἴδε ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρδησα.

 

This parable is unique to Matthew, but there is an equivalent in Luke, chapter 19:18, where the 2nd slave had made 5 times more than what he had originally.  Here this 2nd slave only doubled his investment.  Jesus said that the one who had received the 2 talents (προσελθὼν καὶ ὁ τὰ δύο τάλαντα) came forward.  He explained to his lord and master (εἶπεν Κύριε) that he had given him 2 talents (δύο τάλαντά μοι παρέδωκας), but now he had made, acquired, or gained 2 more talents (ἴδε ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρδησα).  He had doubled his $8,000,000 US into $16,000,000 US, as a wise trader.

 

The slave with five talents (Mt 25:20-25:20)

“The one who had received

The five talents

Came forward,

He brought

Five more talents.

He said.

‘Master!

You handed over

To me

Five talents.

See!

I have made

Five more talents.”

 

καὶ προσελθὼν ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα λέγων Κύριε, πέντε τάλαντά μοι παρέδωκας· ἴδε ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα.

 

This parable is unique to Matthew, but there is an equivalent in Luke, chapter 19:16, where the 1st slave had made 10 times more than what he had originally.  Here the first slave only doubles his investment.  Jesus said that the one slave who had received the five talents (καὶ προσελθὼν ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν) came forward with 5 more talents (προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα).  He explained to his lord and master (λέγων Κύριε) that he had given him 5 talents (πέντε τάλαντά μοι παρέδωκας), but now he had made, acquired, or gained 5 more talents (ἴδε ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα).  He had doubled his $20,000,000 US into $40,000,000 US, as a wise trader.

Prophecy of Zechariah (Mt 21:4-21:5)

“This took place

To fulfill

What had been spoken

Through the prophet.

Saying.

‘Tell the daughter of Zion!

Look!

Your king is coming

To you,

Humble,

Mounted on a donkey,

And on a colt,

The foal of a donkey.’”

 

Τοῦτο δὲ γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος

Εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών Ἰδοὺ ὁ Βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι πραῢς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον καὶ ἐπὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου.

 

This is unique to Matthew.  Jesus said that this activity took place (Τοῦτο δὲ γέγονεν) to fulfill what had been spoken through the prophet (ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος).  Although not named, this prophet was Zechariah, chapter 9:9, one of the 12 minor prophets that lived in the 6th century BCE under Persian rule.  This prophet had said to tell the daughter of Zion (Εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών) to look for their king coming to them (Ἰδοὺ ὁ Βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι).  He would be humble, mild, or gentle (πραῢς), but mounted on a donkey (καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον) and a colt, that was the foal or son of a donkey (καὶ ἐπὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου).  This was an actual misreading of the prophet, since Zechariah had spoken of a young colt donkey, who had been the foal of a donkey, not two separate animals.  Matthew used this passage to show how Jesus was the expected Israelite king.  He was to be the prince of peace.  Originally, Yahweh wanted Zion or Jerusalem to shout and rejoice, because their new king was coming.  He would be triumphant, victorious, and humble at the same time, but riding on a young donkey colt.  Matthew’s intention was clear.  Jesus was the expected messiah king.

Fulfillment of prophecy to come out of Egypt (Mt 2:15-2:15)

This was to fulfill

What had been spoken

By the Lord,

Through the prophet.

‘Out of Egypt,

I have called my son.’”

 

ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος

Ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου.

 

Matthew explained that the reason for this trip to Egypt was to fulfill (ἵνα πληρωθῇ) a divine prophecy.  The word of the Lord (τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου) had spoken this prophecy though the prophet Hosea, chapter 11:1 (διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος), although Hosea was not explicitly mentioned here.  Just as Yahweh, the Lord, had originally called his child Israel from Egypt as in Hosea, so too, the Lord, the Father, would again call his son, this child, from Egypt (Ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου).  In other words, Matthew makes it sound like this expediency to get away from Herod was set up to fulfill the Lord’s prophecy in Hosea.